Visie en beleid

Visie

Onze kinderen en jongeren worden meegezogen in het jachtige leven van de moderne maatschappij. Ook zij ervaren de druk en hebben meer dan ooit nood aan ontspanning. Schoolverplichtingen en hoge verwachtingen vanuit het gezin wegen op die jonge schouders. Hier kwam recent dan nog de onzekerheid van de Corona-epidemie bij.

Ontspanning is een essentiële afwisseling. Allerlei technologische ontwikkelingen zorgen voor prima afleiding: makkelijk en altijd beschikbaar. Sporten of de jeugdbeweging zijn al lang niet meer de vanzelfsprekende uitlaatklep. Kinderen worden niet per sé verwacht actief bezig te zijn en lekker buiten te spelen.

Wij van K.Racing Emblem geloven in het belang van sociaal en actief bezig zijn, met vrienden, in een veilige en geborgen omgeving. Dat willen wij als club bieden. Een kwalitatieve jeugdopleiding met aandacht voor leren; een opleiding waar spelplezier primeert.

Voetbal is een spel en het moet in de eerste plaats een plezierige ontspanning blijven. “Al spelende leren” is de doelstelling van elke trainer en dit in het bijzonder voor de allerkleinsten. Fun staat centraal. Een kind dat niet graag naar de training komt, is ook niet gemotiveerd om te leren. Om de motivatie op peil te houden, is het de bedoeling dat onze trainers de trainingen aanpassen aan het niveau van het kind. Het kind staat centraal in onze opleiding.

De wedstrijden en de trainingen zijn er voor de spelers en niet voor de ouders of voor de trainer. Competitiegeest en winnen zijn belangrijk maar…. nooit ten koste van het voetbalplezier.

Onze sportvereniging moet een familie zijn voor alle leden. Vrienden, die samen spelen en leren, en die met respect voor mekaar sporten.

Als familieclub met ambitie streven wij naast het spelplezier ook naar een opleiding op niveau en een zo optimaal mogelijke doorstroming van onze betere jeugdspelers naar het eerste elftal.

Ontspanning is een essentiële afwisseling. Allerlei technologische ontwikkelingen zorgen voor prima afleiding: makkelijk en altijd beschikbaar. Sporten of de jeugdbeweging zijn al lang niet meer de vanzelfsprekende uitlaatklep. Kinderen worden niet per sé verwacht actief bezig te zijn en lekker buiten te spelen.

Wij van K.Racing Emblem geloven in het belang van sociaal en actief bezig zijn, met vrienden, in een veilige en geborgen omgeving. Dat willen wij als club bieden. Een kwalitatieve jeugdopleiding met aandacht voor leren; een opleiding waar spelplezier primeert.

Voetbal is een spel en het moet in de eerste plaats een plezierige ontspanning blijven. “Al spelende leren” is de doelstelling van elke trainer en dit in het bijzonder voor de allerkleinsten. Fun staat centraal. Een kind dat niet graag naar de training komt, is ook niet gemotiveerd om te leren. Om de motivatie op peil te houden, is het de bedoeling dat onze trainers de trainingen aanpassen aan het niveau van het kind. Het kind staat centraal in onze opleiding.

De wedstrijden en de trainingen zijn er voor de spelers en niet voor de ouders of voor de trainer. Competitiegeest en winnen zijn belangrijk maar…. nooit ten koste van het voetbalplezier.

Onze sportvereniging moet een familie zijn voor alle leden. Vrienden, die samen spelen en leren, en die met respect voor mekaar sporten.

Als familieclub met ambitie streven wij naast het spelplezier ook naar een opleiding op niveau en een zo optimaal mogelijke doorstroming van onze betere jeugdspelers naar het eerste elftal.

Missie

Als doelstellingen van ons jeugdbeleidsplan schuiven we naar voor:

 • Het verbeteren van het individuele- en collectieve spelpeil, alsook een verhoging van de spelvreugde bij alle jeugdspelers.

 • Jeugdspelers opleiden tot voetballers met het oog op doorstroming naar het eigen eerste elftal, dit door ze een optimale sportieve begeleiding aan te bieden.

 • Sportieve opleiding aanpassen aan het niveau (leeftijd) van de speler (waar mogelijk).

 • Als algemene doelstelling willen we ook het welbevinden van iedereen die te maken heeft met de club verhogen zodat we een grotere betrokkenheid creëren.

Op die manier hopen we (ex-)spelers en ouders te blijven betrekken (bv. Als coach, bestuurslid, medewerker, scheidsrechter…) zodat de club haar eigen bestaanszekerheid ook naar de toekomst garandeert.

 • Wij wensen dé familieclub met ambitie uit de regio te blijven waarbij er binding bestaat met de omgeving en waarbij het ‘spel voetbal’ en een ‘gezonde competitiegeest binnen de nodige fair-play’ centraal staan. Tevens willen we met de ouders en familie van onze spelers streven naar een goede vorming van de jeugd en dit op alle vlak.

Dit alles vatten wij graag samen in volgende korte, bondige slagzin: We Are Emblem .

Intern reglement

Gedragsregels voor jeugdspelers, senioren heren en dames

 1. Het is verplicht om tijdig af te melden voor een training of een wedstrijd. De manier waarop (‘sms’, ‘whatsapp’,….) en wanneer worden door de trainer meegedeeld bij de aanvang van het seizoen. Een gemelde afwezigheid leidt niet automatisch tot minder speelgelegenheid bij volgende wedstrijden. Gemelde school-verplichtingen zijn gewettigde afwezigheden die voorrang hebben op je sportbeoefening. Vaak kunnen oplossingen gevonden worden indien je voorziene afwezigheid zo snel mogelijk wordt gemeld (vb. deelname communiefeesten, huwelijk, etc.). De club brengt respect op voor onvoorziene omstandigheden. Het niet of laattijdig melden van een afwezigheid zal evenwel steeds gevolgen hebben.

 1. Het is verplicht tijdig aanwezig zijn voor training of wedstrijd; zijnde respectievelijk 10 en 45 minuten voor aanvang (tenzij anders aangegeven door trainer)

 1. Spelers bieden zich spontaan aan bij hun trainer of afgevaardigde voor de opwarming en na de training/wedstrijd om te helpen bij het opzetten of afruimen van het speelveld.

 1. Spelers met een kwetsuur of ziekte (of eerste tekenen van een kwetsuur of ziekte) melden dit aan de trainer.

 1. Jeugdspelers begroeten en zijn vriendelijk tegen hun medespelers en trainers. Pesten –als tevens intensief of regelmatig plagen – wordt niet getolereerd.

 1. Jeugdspelers hebben de nodige aandacht tijdens een uitleg van de trainer en leiden geen andere spelers af (uiteraard ligt de limiet van het accepteerbare per leeftijdscategorie anders en dienen ook trainingen aangepast om dit mogelijk te maken). Dit houdt tevens in dat het gebruik van ‘smartphone’, muziek,…etc voordien wordt gevraagd aan de trainer.

 1. Jeugdspelers bedanken vriendelijk hun ouders en andere supporters na het einde van de wedstrijd ongeacht de uitslag (‘high five’)

 1. Jeugdspelers bedanken vriendelijk hun tegenspelers na het einde van de wedstrijd; ongeacht de uitslag of een onderling persoonlijk duel.

 1. Jeugdspelers die een opmerking willen uiten aan de scheidsrechter over het spelverloop mogen dit, maar op een vriendelijk toon, met respect voor de beslissing van de scheidsrechter. Het respect voor de beslissing van de scheidrechter dient best expliciet gegeven (vb. ‘oké, geen probleem’; ‘oké, ik wou het u enkel melden’).

 1. Jeugdspelers worden aangemoedigd om de scheidsrechter (vooral niet officiële scheidsrechters) bij minder duidelijke spelfasen te ondersteunen (vanaf U11). Dit gebeurt door de speler zelf te laten aangeven dat de bal voor de tegenstrever is.

 1. Jeugdspelers maken geen fouten die overduidelijk als doel hebben een tegenspeler te kwetsen en duidelijk een bewuste keuze van de speler zijn om deze fout te maken. Het heeft hierbij geen belang of de scheidrechter de fout gezien heeft of welke zijn sanctie is.

 1. Jeugdspelers onthouden zich volledig van het geven van kwetsende opmerkingen aan tegenspelers – ongeacht of voorheen kwetsende opmerkingen werden geuit aan de speler zelf. Jeugdspelers die kwetsende opmerkingen ontvangen van tegenspelers of hun supporters melden dit aan de scheidsrechter en trainer (bij een stilstaande fase).

 1. Jeugdspelers die een opmerking of mening willen uiten aan de trainer mogen dit (en dit wordt zelfs gemotiveerd). De mening wordt op een vriendelijk toon verwoord. De trainer motiveert zijn beslissing of mening kort nadien. De trainer heeft het laatste woord in een meningsverschil.

 1. Jeugdspelers worden geacht oog te hebben voor pesten door anderen (regelmatig plagen kan snel pesten worden). Spelers melden wat zij mogelijks zelf ondervinden als pesten; maar ook wat zij zien gebeuren, zo snel mogelijk aan de trainer. In voorkomend geval wordt pesten zowel individueel als in het team besproken.

 1. Jeugdspelers zijn medeverantwoordelijk voor de netheid in hun club, zowel op het speelveld als in de kleedruimtes. Flesjes worden terug naar de kantine gebracht en vuilnis wordt in de vuilnisemmer gedeponeerd. Kleine vandalisme (zoals aan doelnetten hangen) is niet toegestaan.

Hoewel het de trainer is -met eventueel advies van jeugdcoördinator en afgevaardigde - die het respect voor deze gedragsregels afdwingt; wordt tevens aan ouders en supporters gevraagd, om deze regels mee te ondersteunen. Het niet respecteren leidt in de eerste plaats tot een persoonlijk of groepsgesprek. Het niet respecteren van de gedragsregels kan aanleiding geven tot schorsing voor wedstrijden en trainingen.

Verder denken we dat het normaal is dat:

 • De club kledij op wedstrijden wordt gedragen - training of andere uitrusting (sweat-shirt, regenjas,…) en je zodoende herkenbaar bent voor vrijwilligers van thuis- en uitploegen.

 • Je spijtig genoeg niet kan meespelen zonder beenbeschermers en je blauwe voetbal-kousen. Voor toernooien en officiële wedstrijden heb je tevens een identiteitskaart nodig om te mogen deelnemen.

 • Voetbalschoenen gepoetst zijn.

 • Na trainingen en wedstrijden spelers douchen.

 • Geen waardevolle spullen worden achtergelaten in de kleedkamer (af te geven aan ouders, trainer of afgevaardigde in het bijzonder bij wedstrijden). De club kan geen verantwoordelijkheid nemen voor diefstal, maar zal wel elke vorm van diefstal in detail bestuderen en –in overleg- bij de politie aangeven.

Gedragsregels voor ouders en supporters

 1. Ouders van jeugdspelers aanvaarden de ‘gedragsregels voor jeugdspelers’ en ondersteunen de navolging van deze gedragsregels bij hun kinderen.

 1. Het roepen van negatieve opmerkingen of schelden naar een individu en waarin een bepaalde karakteristiek van de persoon wordt gebruikt (geslacht, leeftijd, huiskleur, levensbeschouwelijke, politieke of seksuele voorkeur en fysische karakteristieken zoals gewicht, lengte, haarkleur,…) zijn ongeacht de omstandigheden steeds onverenigbaar met de waarden van de club. Indien dit door leden van de club gebeurt, leidt dit normaliter tot een automatische uitsluiting uit de club, eventueel gemilderd naar een schorsing voor wedstrijden en/of trainingen (het bestuur oordeelt enkel in hoeverre de karakteristiek van de persoon werd gebruikt in de uitspraken en een eventuele argumentatie om enkel tot een schorsing over te gaan). Deze analyse en beslissing staat los van eventuele klachten ingediend bij de Belgische Voetbalbond en de resulterende uitspraak.

De club houdt zich het recht voor om de toegang aan individuen te weigeren die geen lid zijn van de club en duidelijk de waarden van de club niet respecteren. Een ‘langdurige’ weigering van een specifiek individu dient gestaafd met een document ondertekend door het bestuur. De club houdt zich het recht voor om groepen van supporters de toegang te weigeren indien een risico voor de veiligheid van andere personen wordt vermoed. Tevens kan de onmiddellijke toegang worden ontzegd aan personen die duidelijk onder invloed zijn van verdovende middelen of problemen aankondigen (vb agressie).

De club houdt zich het recht voor om individuen te vragen om het domein van de club te verlaten om dezelfde redenen dat hun de toegang zou geweigerd worden. Eventueel wordt hierbij bijstand van de politie gevraagd en stelt de club zich nadien als benadeelde partij.

 1. Ouders van jeugdspelers die een kwetsuur of ziekte hebben moeten dit melden aan de trainer. Tevens dient advies van medische specialisten rond maximale inspanning, duurtijd of het vermijden van specifieke belasting worden besproken met de trainer. De trainer is gehouden rekening te houden met deze adviezen bij het al of niet opstellen van de speler en zijn trainingsschema. Het al of niet opstellen van de speler en de duur van de speeltijd worden in overleg met ouders en speler gedaan. Een terugkerende speler uit kwetsuur of ziekte zal steeds opgedeeld blijven bij de ploeg waarin hij origineel was ingedeeld, ongeacht zijn spelniveau bij terugkomst (behalve op vraag zelf van de speler of ouders voor verwisseling van ploeg).

 1. Ouders en supporters van jeugdploegen dienen dezelfde houding aan te nemen als gevraagd aan de jeugdspelers in de gedragsregels; zijnde tov:

 • Eigen spelers: actieve deelname aan ‘high five’ ongeacht de uitslag, roepen van positieve motivaties, zich onthouden van negatief roepen bij voetbaltechnische fouten door eigen spelers. Zich liefst totaal onthouden van het roepen van tactische instructies tijdens de wedstrijd (zich helemaal onthouden indien deze strijdig zouden zijn met de instructies van de trainer), niet of zeer matig roepen van posities bij de kleinste jeugdspelers (vb. achter de man, links of rechts staan,…)

 • Tegenspelers: zich onthouden van kwetsende opmerkingen aan individuele spelers, deelname aan ‘high five’ van de tegenpartij, niet uitlachen van de tegenstander (bv. bij ‘homegoal’ of flater), respect tonen bij mooie spelfases (bv. Matig applaus of felicitatie aan supporter van tegenstander).

 • Eigen trainer: geen instructies of opmerkingen roepen naar de trainer tijdens de wedstrijd, geen spelfasen of opstellingen bespreken met de trainer tijdens de wedstrijd. Geen negatieve kritiek op de trainer. De trainer bedanken voor zijn inzet na de wedstrijd.

 • Trainer van tegenpartij: geen negatieve kritiek tov de trainer van de tegenpartij. Eventuele opmerkingen over hard spel of onvoldoende ‘fairplay’ moeten overgelaten worden aan de eigen trainer en afgevaardigde (zij kunnen in het uiterste geval beslissen de wedstrijd niet verder te zetten of enkel verder te zetten mits een aantal voorwaarden).

 • Scheidsrechter: niet roepend vragen voor de uitsluiting of het sanctioneren van een tegenspeler en geen continue verbale druk op de scheidsrechter zetten om toekomstige beslissingen te beïnvloeden. Wij raden en adviseren onze supporters ten stelligste aan om de scheidsrechters bij elke beslissing die hij neemt in moeilijke of onduidelijk omstandigheden expliciet te ondersteunen (vb. ‘goed beslist scheids’, ‘kon niet anders scheids‘, ‘was inderdaad niet gemakkelijk scheids’,…). Een applausje voor de scheidsrechter na de wedstrijd, is steeds een goed idee.

 1. Ouders en supporters zijn medeverantwoordelijk voor de netheid van de speelvelden. De regels zijn gelijkaardig aan de wetgeving voorzien voor publieke ruimtes. Flesjes worden terug naar de kantine gebracht en vuilnis wordt in de vuilnisemmer gedeponeerd. Volwassen hebben tevens de verantwoordelijkheid om klein vandalisme door hun kinderen te voorkomen (zoals aan doelnetten hangen).

 1. Ouders die problemen te horen krijgen via hun kinderen of derden en hierbij indicaties hebben van pesten of sterk kwetsende uitspraken, vragen we om onmiddellijk contract op te nemen met de trainer, de jeugd-coördinator of voorzitter (naargelang waar men zich het best bij voelt). Pesten wordt onmiddellijk binnen de ploeg en individueel besproken. Uitsluiting van een speler behoort tot de mogelijkheden (bestuur beslissing) nadat verschillende pogingen werden ondernomen om het pesten te laten stoppen. In voorkomend geval dat een volwassenen zou betrokken zijn of er zelfs slechts een minimale indicatie is van grensoverschrijdend gedrag naar een minderjarige, wordt gevraagd om direct de voorzitter te contacteren die een specifiek proces in overleg met de ouders zal opstarten. We hopen echter geen dergelijke voorvallen te hebben door verschillende preventie maatregelen die werden opgezet.

 1. Ouders betalen het lidgeld van de jeugdspeler jaarlijks voor de vermelde uiterste datum (raadpleegbaar op de website van KR Emblem).

 • Indien de betaling van het lidgeld wordt gespreid over de twee ouders, geldt de datum waarop het volledige lidgeld is voldaan.

 • Er kunnen geen bijkomende voorwaarden verbonden worden aan het betalen van het lidgeld.

 • Er kan in uitzonderlijke en specifieke situaties wel worden overeengekomen om het lidgeld gespreid in de tijd te betalen. Er wordt enkel van het voorziene lidgeld afgeweken in volgende omstandigheden:

 • de speler wenst/mag enkel aan trainingen deelnemen voor het volledige seizoen

 • de speler sluit zich aan bij de club na 1 januari van het lopende seizoen

U kan de penningmeester of voorzitter contacteren in voorkomend geval.

 • Het is niet mogelijk om het lidgeld terug te vorderen na aanvraag om de speler in de Belgische Voetbalbond in te schrijven of na de uiterste betaaldatum indien de speler reeds was ingeschreven.

 • Enkel na het betalen van het lidgeld verkrijgt de jeugdspeler het ‘seizoens-recht’ om deel te nemen aan trainingen. Voor deelname aan wedstrijden gelden tevens volgende specifieke voorwaarden:

 • Voldoen aan de voorwaarden van de Belgische Voetbalbond (Voetbal Vlaanderen); zoals aangesloten bij de club, leeftijdscategorie, geen schorsing, etc

 • Voldoen aan de specifieke voorwaarde van de club rond spel-ervaring. Deze specifieke voorwaarde heeft betrekking op spelers die in U12-reeks of hoger starten en nog geen enkele voorgaande voetbalervaring in clubverband hadden. Deze spelers zullen in principe tijdens hun eerste seizoen geen wekelijkse competitiewedstrijden spelen. De trainer beslist over deelname aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden.

 1. Ouders respecteren de functie van de trainer als coach van een jeugdploeg en de voetbal technische en tactische beslissingen die gemaakt worden. Ouders die vragen hebben kunnen deze stellen op een vriendelijke toon in een persoonlijk gesprek. Zij dienen uit te gaan van de mening dat de trainer als vrijwilliger het beste voorheeft met zijn jeugdploeg, als tevens iedere individuele speler. De trainer is gehouden naar meningen te luisteren, maar dient zijn standpunt niet te wijzigingen noch eindeloos te argumenteren.

 1. De club wenst logistiek spelers te ondersteunen die willen overgaan naar een andere club. Hierbij worden tevens uitschrijvingen/transfers toegestaan buiten de normale transfer periode. We verwachten evenwel van ouders een dergelijke overgang zo spoedig mogelijk te melden. Indien een gewenste overgang wordt gemeld na de datum van 1 mei en dit rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geeft tot kosten (vb. een algemene forfait van de voorziene ploeg), zal de transfer niet worden goedgekeurd zonder tevens de gemaakte kosten terug te vorderen.

 1. De organisatie van de club is gestoeld op vrijwilligers. We hopen dat ouders of supporters bereid zijn om een aantal taken vast of sporadisch op zich te nemen. Naast het regelmatig wassen van de wedstrijd-kledij hopen we op ondersteuning bij evenementen en het uitvoeren per ploeg van één ‘kantine-dag’ per seizoen.

 1. Een aantal zones zijn normaliter niet toegankelijk voor ouders. Dit zijn de neutrale zones rond de speelterreinen, de speelterreinen zelf, de kantineruimte achter de toog (tenzij een specifieke kantine-taak) en de kleedkamers (uitgezonderd voor het helpen aan- en uitkleden van de jonge spelers).

 1. Ouders die klachten hebben over de werking van de club kunnen dit niet enkel melden aan een bestuurslid, maar zijn tevens welkom op de bestuursvergadering of jeugdbestuursvergadering, om het probleem toe te lichten. Het gaat hierbij in de eerste plaats over problemen die betrekking op meerdere personen of groepen (zijnde dit gaat niet over de toewijzing tot een A, B of C ploeg van een speler tenzij men denkt dat de voorzien regels niet correct zijn toegepast). Op de eerst volgende bestuursvergadering wordt het probleem besproken en vervolgens feedback geven.